علی ترابی
|

مسجد غیاثیه شاهرخ تایباد

مسجد غیاثیه شاهرخ یا مدرسه خارگرد از ابنیه قرن 9 هجری قمری است که در روستای خارگرد خواف واقع شده و در سال 848 هجری قمری احداث شده است. بانی مدرسه خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی وزیر سلطان شاهرخ بهادر تیموری است و معماران آن استاد قوام الدین و غیاث الدین شیرازی بوده اند. این مدرسه چهارگوش چهار ایوان دارد که دهانه هر ایوان آن 5/4 متر و بلندی آن ها نیز 11 متر است. مدرسه شامل 32 حجره فوقانی و تحتانی است و صحن و حجره های آن 2 طبقه می باشد. تزئینات این بنا از کاشی و سنگ مرمر است.

این مسجد در تایباد واقع شده است و تاریخ احداث آن به سال 848 هجری قمری در زمان شاهرخ شاه می رسد. در کنار این مسجد، مسجد نیمه مخروبه دیگری قرار گرفته است که به نام خواجه نظام الملک خوانده می شود. مسجد غیاثیه شاهرخ واجد ارزش های معماری، کاشی کاری و تزئیناتی است.


مطالب مرتبط

جستجو مقالات