علی ترابی
|

شهر شهباز نتیجه اقدام دوروستای بزرگ

شهباز شهری که در سال 1391 با اقدام 2روستای بازنه و هفته به رسمیت درامده در بخش قره کهریز که واقع درشهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. این شهر در شرق شازند و در جنوب اراک واقع گریده است. 

جمعیت این شهر در سال 1385، 3900 نفر جمعیت (988 خانوار) بوده است. و مردم آن به کشاورزی و کار درناحیه صنعتی شهید بابایی در شمال شهر شهباز واقع گردیده است.


مطالب مرتبط

جستجو مقالات