علی ترابی
|

آیدوغموش چای میانه

رودخانه آیدوغموش چای از معروف ترین رودخانه های هشترود است که پس از عبور از کنار آبادی های بابونه، حیدرآباد، قزلجه تاوا و قبل از رسیدن به میانه، به رودخانه میانه (میانه چای) می پیوندد و هر دو به قزل اوزن می ریزند.

مطالب مرتبط